สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ ๑๔ กับมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ไทยเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ วัคซีนถึงมาไม่ครบตามที่แต่ละจังหวัดต้องการ แต่ก็มาได้ทันเวลา และคงจะทยอยจัดส่งถึงพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะรัฐบาลได้ปรับใช้ยุทธศาสตร์แทงม้ามากกว่าหนึ่งตัวและมีแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้ครบ ๑๐๐ ล้านโดส ภายในปี ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีที่จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกครั้ง แม้ข้างหน้ายังจะมีวิกฤตซ้อนวิกฤตรออยู่ แต่ประชาชนก็ต้องสู้ต่อไปครับ

ความสำเร็จขององค์กร 2563

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
8เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
56เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
29จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1030ฉบับ
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
5เรื่อง