คุยกับเลขา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สังคมสูงวัย ‘วิกฤต’ หรือ ‘โอกาส’ ของประเทศไทย

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาถึงปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไทยมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๐ ของประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ขณะที่อัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่า จะขยับเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Super Aged Society)  หรือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๓๐ ในปี พ.ศ.

สุขภาพองค์รวม ภาคีเครือข่ายองค์รวม Holistic health Holistic partnership

ผ่านมา ๑๗ ปีที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ กฎหมายฉบับนี้ให้มุมมองใหม่ต่อสุขภาพแบบ holistic health  “สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต  ทางปัญญา และทางสังคม  เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” มุมมองต่อสุขภาพที่กว้างขึ้น ทำให้ขอบข่ายการทำงานกว้างขวางขึ้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้ง ภาครัฐ  ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาควิชาการ มุ่งพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  โดยมีกลไกสำคัญคือ

คำตอบอยู่ที่พื้นที่

ข้อมูลกรมการปกครอง ณ สิ้นปี ๒๕๖๖ จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ๖๖,๐๕๒,๖๑๕ ลดลง ๓๗,๖๘๐ คน เมื่อเทียบกับสิ้นปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยมี ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ ๗,๒๕๕ ตำบล ๗๕,๑๔๒ หมู่บ้าน ๗๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐ เทศบาลนคร ๑๙๕ เทศบาลเมือง ๒,๒๔๗ เทศบาลตำบล ๕,๓๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๒ การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างเข้มแข็ง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย” สำเร็จได้อย่างงดงามครบถ้วนด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อคนไทยทั้งมวลมีสุขภาพดีทั้ง ๔ มิติ

ขาขึ้น และ ขาเคลื่อน สานพลังเพื่อให้นโยบายสำเร็จ

การเตรียมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวังอนาคตประเทศไทย”เป็นไปอย่างเข้มข้นคึกคักทั้งด้านวิชาการ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ทั้งสามวาระ ๑. ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง ๒. การส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ๓. การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ขอรายงานตัวกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับ

         สานพลังฉบับที่แล้ว ท่านเลขาธิการ คสช. นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ ได้ฝากผม นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ไว้กับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสานต่อภารกิจ ขอใช้โอกาสนี้รายงานตัวกับกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยความเคารพรัก  พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อคนไทยทุกคน