การปรึกษาหารือเรื่อง “การยกระดับการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อสร้างสุขภาวะ” ของประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

> (ร่าง) กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเรื่อง “การยกระดับการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อสร้างสุขภาวะ” วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566
( Downaload ที่นี่ )

> แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
( Downaload ที่นี่ )

> เอกสารประกอบการปรึกษาหารือเรื่อง การมีส่วนร่วมของสังคม (Social Participation) หรือ Technical Background Paper on Social Participation
( Downaload ที่นี่ )

> สรุปสาระสำคัญของ Technical Background Paper on Social Participation
( Downaload ที่นี่ )

Clip VDO เรื่อง การมีส่วนร่วมของสังคม (Social Participation) เพื่อสุขภาวะ