คุยกับเลขาฯ

   ผมสังเกตพบว่า คนทั่วไปมักจะรู้จักและจดจำภาพลักษณ์ของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าหมายถึงอะไร ได้ง่ายกว่าการแยกแยะบทบาทความแตกต่างระหว่าง สช.กับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอิสระตระกูล ส.ทั้งหลาย      ด้านหนึ่งคงเป็นเพราะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเสมือนงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีเครือข่ายที่ขยันขันแข็ง ทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบส...
30/11/2018

สื่อสิ่งพิมพ์ (Flipping ebook)

จดหมายข่าวสานพลังเดือน ธันวาคม
จดหมายข่าวสานพลังเดือน พฤศจิกายน
จดหมายข่าวสานพลังเดือน ตุลาคม