คุยกับเลขาฯ

   ภายหลังมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ลงราชกิจจานุเบกษา      การคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งได้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้กระแสการเลือกตั้งทั่วไปที่ขาดหายไปเกือบ 5 ปี เริ่มกลับมาสู่ความ...
05/11/2018

สื่อสิ่งพิมพ์ (Flipping ebook)

จดหมายข่าวสานพลังเดือน ตุลาคม
จดหมายข่าวสานพลังเดือน กันยายน
จดหมายข่าวสานพลังเดือน สิงหาคม