สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
จาก รพ.สต.ถ่ายโอน สู่กระบวนการสมัชชาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และเกิดธรรมนูญ รพ.สต.ของประชาชน”

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ขณะนี้ระบบบริการสุภาพของประเทศไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ นั่นคือการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)การถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทยสู่การเป็น “ระบบสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจ” ที่จะมุ่งตอบโจทย์คนในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ บนความยืดหยุ่น และสอดคล้องตามบริบทความแตกต่าง

ความสำเร็จขององค์กร 2564

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
6เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
116เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
30จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1206พื้นที่
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
74เรื่อง