สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
Health In All Policies กับ นโยบายของรัฐบาลประชาธิปไตย

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนิดพลิกฝ่ามือ หลังจากผลการเลือกตั้ง ๒๕๖๖ ชี้ชัดมติมหาชนว่า ประชาชน-คนไทย ต้องการ ‘สิ่งใหม่-ทางเลือกใหม่’ ที่จะเข้ามานำพาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติ ไปสู่ ‘มาตรฐานใหม่’ ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อ ๘ ปีที่ผ่านมา