การเปิดเผยข้อมูลองค์กรและการกำกับดูแลที่ดี (ITA) Skip to main content

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O4 ข้อมูลการติดต่อ

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้างเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน