คณะกรรมการบริหาร สช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

      คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คบ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของ คสช. เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการทำงานของ สช. ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอายุการทำงานคราวละ 4 ปี และมีองค์ประกอบ คือ

- ประธาน คบ. ซึ่งมาจากกรรมการ คสช. ท่านใดท่านหนึ่ง ที่ คสช. เลือก
- ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่

  • ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
  • ด้านบริหาร
  • ด้านสื่อสารมวลชน
  • ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
  • ด้านสุขภาพ