นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

กรรมการ คบ.

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๓๗(๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน