นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์

กรรมการ คบ.

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๓๗(๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน