กรรมการ คบ. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๓๗(๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน