คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

              คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission: NHC) หรือ คสช. เป็นกลไกการดำเนินงานระดับชาติภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีองค์ประกอบตามมาตรา 13 ที่มาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง/ราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน/สังคม โดยมีที่มาทั้งจากการดำรงตำแหน่งและการสรรหาด้วยวิธีการเลือกกันเอง ดังนี้

 • ประธานกรรมการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • รองประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการ ประกอบด้วย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอยุติชั่วคราว ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องไม่เป็นกรรมการของหน่วยงานของรัฐ)
  • ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือกกันเอง จำนวน 4 คน
  • ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะทำนองเดียวกัน
  • ผู้แทนนายกเทศมนตรี
  • ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  • ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละ 1 คน
  • ผู้แทนแพทยสภา
  • ผู้แทนสภาการพยาบาล
  • ผู้แทนทันตแพทยสภา
  • ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
  • ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
  • ผู้แทนสภากายภาพบำบัด
  • ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
  • ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
  • ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจำนวน 1 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเอง จำนวน 6 คน
  • ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน 13 คน
  • เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ


            คสช. มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ ให้ดำเนินการพัฒนาหรือกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสุขภาวะของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ คสช. ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงให้คน กลุ่มคน และหน่วยงาน จากทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมทำงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คสช. จึงเป็นเสมือนกลไกที่ช่วยเสริมให้การทำงานของรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรและภาคีต่างๆ เดินไปข้างหน้าโดยบูรณาการการพัฒนาทุกมิติของสุขภาวะไปพร้อมๆ กัน  รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย