คณะผู้บริหาร สช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ
1 นายประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

prateep@nationalhealth.or.th

2 นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

weerasak@nationalhealth.or.th

3 นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

suttipong@nationalhealth.or.th

4 นายปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

preeda@nationalhealth.or.th

6 นางนิรชา อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

niracha@nationalhealth.or.th

7 นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ

somkiat@nationalhealth.or.th

8 นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม

tipicha@nationalhealth.or.th

9 นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

jaruek@nationalhealth.or.th

10 นางสาวณนุต มธุรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

nanoot@nationalhealth.or.th

11 นางจุฑามาศ โมฬี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ

jutamart@nationalhealth.or.th

12 นางนาตยา พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

nattaya@nationalhealth.or.th

13 นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม

yuvalak@nationalhealth.or.th

14 นายสัณหกิจ รัตนกุล หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

sanhakit@nationalhealth.or.th

15 นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล

sirakan@nationalhealth.or.th

16 นางสาวกชพร นิลปักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

kotchaphorn@nationalhealth.or.th

17 นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและข้อตกลง

suwanna@nationalhealth.or.th

18 นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด ผู้ตรวจสอบภายใน

panatda@nationalhealth.or.th

19 นายทรงพล ตุละทา หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

songpon@nationalhealth.or.th