คณะผู้บริหาร สช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ
1 นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทร. 02-832-9010

E-mail suthep@nationalhealth.or.th

2 นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทร. 02-832-9005

E-mail aphichat@nationalhealth.or.th

3 นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทร. 02-832-9003

E-mail preeda@nationalhealth.or.th

4 นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทร. 02-832-9053

E-mail suttipong@nationalhealth.or.th

5 นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

โทร. 02-832-9057

E-mail jaruek@nationalhealth.or.th

6 ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม

โทร. 02-832-9073

E-mail tipicha@nationalhealth.or.th

7 นางนิรชา อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

โทร. 02-832-9093

E-mail niracha@nationalhealth.or.th

8 นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ

โทร. 02-832-9054

E-mail somkiat@nationalhealth.or.th

9 นางสาวณนุต มธุรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. 02-832-9124

E-mail nanoot@nationalhealth.or.th

10 นางจุฑามาศ โมฬี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ

โทร. 02-832-9042

E-mail jutamart@nationalhealth.or.th

11 นางนาตยา พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

โทร. 02-832-9076

E-mail nattaya@nationalhealth.or.th

12 นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม

โทร. 02-832-9141

E-mail yuvalak@nationalhealth.or.th

13 นายสัณหกิจ รัตนกุล หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-832-9035

E-mail sanhakit@nationalhealth.or.th

14 นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล

โทร. 02-832-9125

E-mail sirakan@nationalhealth.or.th

15 นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและข้อตกลง

โทร. 02-832-9029

E-mail suwanna@nationalhealth.or.th

16 นางสาวกชพร นิลปักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

โทร. 02-832-9044

E-mail kotchaphorn@nationalhealth.or.th

17 นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด ผู้ตรวจสอบภายใน

โทร. 02-832-9021

E-mail panatda@nationalhealth.or.th