บริการดิจิทัลสำหรับภาคีเครือข่าย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้นำเอาระบบดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานและการบริการให้แก่บุคลากรและภาคีเครือข่าย ให้การปฏิบัติงานและการบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เมื่อระบบดิจิทัลที่ สช. นำมาใช้หรือพัฒนาเองมีมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาและยังมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต สช.ได้เล็งเห็นปัญหาในการเข้าใช้ระบบงานของผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการดูแลสนับสนุนของผู้ดูแลระบบ รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามเข้าโจมตีระบบงานจากการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของ สช.ให้สูงขึ้น จึงได้พัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (e-Authentication) ของ สช. ณ จุดเดียว (Single Sign-On) และระบบสำหรับการบริหารจัดการเข้าถึงบริการ ดิจิทัลต่างๆของ สช.แบบรวมศูนย์ (e-Service Portal) เข้าด้วยกัน เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลากหลาย มีช่องทางการเข้าถึงระบบดิจิทัลแยกส่วนและกระจัดกระจาย เสริมศักยภาพความมั่นคงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้หลักการของการบริหารการพิสูจน์ตัวตนและการเข้าถึง (Identity and Access Management :IAM) ที่มีมาตรฐานความน่าเชื่อถือในระดับสากล

ระบบรวมศูนย์กลางบริการ คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานระบบบริการดิจิทัลของ สช. แบบรวมศูนย์ สำหรับภาคีเครือข่าย

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

การพิสูจน์และยืนยันตนด้วยตัวเอง การพิสูจน์และยืนยันตนผ่านเจ้าหน้าที่