นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ