การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


ตามที่มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ให้เริ่มกระทำครั้งแรกไม่ช้ากว่า 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อๆ ไปทุกรอบระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานตามรายละเอียดด้านล่าง

รายชื่อกฎหมาย : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ผู้รักษาการ/ผู้รักษาการร่วม : นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2565
 

 

เอกสารรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 รายงานสรุปการรับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คำอธิบายสาระสำคัญของ พรบ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 คำแปลภาษาอังกฤษ National Health Act, B.E. 2550 (A.D. 2007)