นายธวัชชัย ฟักอังกูร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายธวัชชัย ฟักอังกูร

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ