ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ