รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบููลย์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบููลย์

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ