นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ประธานกรรมการ - คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
13(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000