นายภูมิธรรม เวชยชัย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายภูมิธรรม เวชยชัย

ประธานกรรมการ - คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
13(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ติดต่อ

ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300