นางชนิญญา ชัยสุุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นางชนิญญา ชัยสุุวรรณ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ