พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกาหนดจานวนไม่เกินห้าคน
ติดต่อ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.พระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400