นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้าคน