สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
บทเรียนจากพลังภาคีตลอด ๑๕ ปี สู่นโยบายสาธารณะที่จะตอบโจทย์ แก้ปัญหาสุขภาวะสำคัญของประเทศ

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ในปี ๒๕๖๕ นี้ นับได้ว่าเป็นเวลา ๑๕ ปีตั้งแต่ที่สังคมไทยมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายด้านสุขภาพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่ขยายมิติสุขภาพให้กว้างขึ้นครอบคลุม ๔ มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา

ความสำเร็จขององค์กร 2564

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
6เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
116เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
30จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1206พื้นที่
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
74เรื่อง