สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน ‘กำหนดอนาคต’ ของพวกเรา ผ่านการ ‘เลือกตั้งใหญ่’ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๒ เดือนแล้วที่การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศจะเกิดขึ้น ซึ่งหากพลิกปฏิทินทางการเมืองและจับสัญญาณจากท่าทีรัฐบาล คาดการณ์กันว่าจะเป็นวันที่ ๗ หรือไม่เกินสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ พวกเราก็จะได้ ‘ใช้สิทธิใช้เสียง’ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง ในฐานะที่เป็น ‘พลเมือง’ กันอย่างเต็มขั้นอีกครั้ง