🔐 “ปลดล็อกเมือง” 🔓 แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สาธารณะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา ณ สวนป่าเบญจกิติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สช. โดย สสช. และ ศนก., สสส. และภาคีเครือข่าย อาทิ UCIA, We! Park จัดเวทีสาธารณะ “UNLOCK CITY POTENTIAL โอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาเมือง และการสร้างอนาคตของเมือง” โดยมีการนำเสนอกรณีตัวอย่าง 14 เมืองทั่วประเทศ เช่น
-เมืองจะสามารถ UNLOCK ได้อย่างไร และ TRENDS เป็นอย่างไร
-พื้นที่สาธารณะกับความเหลื่อมล้ำ กรณีศึกษาคลองแม่ข่า เชียงใหม่
-Walkable และ Creative Economy จ.ขอนแก่น 
-ADAPTIVE REUSE: การพลิกฟื้นพื้นที่เสียโอกาสสู่พื้นที่โอกาส จ.สกลนคร
-เยาวชนกับการขับเคลื่อนเมือง จ.สงขลา 
-การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ SOFTWARE สู่ HARDWARE จ.ระยอง 
-Phuket Smart City ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ จ.ภูเก็ต
-UNLOCK CITY POTENTIAL ปลดล็อกพื้นที่สาธารณะในมิติต่างๆ 
-การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต่อผู้สูงอายุ 
-พื้นที่สาธารณะกับโอกาสเชิงคุณภาพชีวิตเมือง กทม. เป็นต้น
 

การพัฒนาเมือง


โดยมีข้อค้นพบร่วมที่สำคัญจากทั้ง 14 กรณีศึกษาถุึง ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างพื้นที่สาธารณะ คือ 
1. คน ผู้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
2. การสร้างพื้นที่เรียนรู้ทดลอง  เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ร่วมพัฒนาเมืองในบทบาทที่ต่างกันแต่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน 
3. บทบาทของภาครัฐในการเปิดพื้นที่กลาง การทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
 

ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

 

พลิกโฉมประเทศไทย


จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยระดมข้อเสนอนโยบายการ unlock การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 4 มิติ ได้แก่ เชิงพื้นที่ เชิงกลไกภาครัฐ และการสื่อสารสาธาณะ โดยมีข้อเสนอที่สำคัญ คือ 
-Unlock เชิงงบประมาณ: ปรับกระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐและเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-Unlock เชิงพื้นที่: การจัดการจากชุมชนโดยใช้แผนแม่บทกำกับและให้ความสำคัญกับชุมชน/คนในพื้นที่ 
-Unlock เชิงกลไกภาครัฐ: การกระจายอำนาจให้บทบาทท้องถิ่น/วาระพัฒนาพื้นที่สาธารณะท้องถิ่น 
-Unlock การสื่อสารสาธารณะ: สร้างการสื่อสารสาธารณะเรื่องพื้นที่สาธารณะในหลายระดับ หลายช่องทาง หลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างกว้างขวาง
 

พลิกโฉมประเทศไทย


โดยข้อเสนอที่ได้จากเวทีวันนี้ จะเป็นข้อมูลนำเข้าในเวที Hack Thailand 2575 #พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง ซึ่งประเด็นพื้นที่สาธารณะเป็นหนึ่งในประเด็นนโยบายที่จะเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมออกแบบอนาคตของประเทศ รวมถึงกระบวนการติดตามให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายหลังการเลือกตั้งต่อไป  
ศนก.สช.รายงานค่ะ

หมวดหมู่เนื้อหา