สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
กระบวนการการเมืองภาคประชาชน บทเรียนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประกาศ “ปลดล็อคกัญชา” ออกจากการเป็นยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทย พรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูก และบริโภคพืชชนิดนี้ได้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ ส่วนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายทั้งอาหาร เครื่องสำอางและยาสมุนไพร ยังคงต้องขออนุญาต

ความสำเร็จขององค์กร 2564

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
6เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
116เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
30จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1206พื้นที่
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
74เรื่อง