ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลัง สช. และ พอช. ขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม มุ่งสร้างสังคมคุณธรรมด้วยระบบเครดิตทางสังคม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 29 เมษายน 2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายวิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมด้วยระบบเครดิตทางสังคม ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม Honey Bee ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร
 

สุเทพ เพชรมาก


ทั้งนี้ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึง ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ เป็นความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่ายภาคประชาสังคม และชุมชน ให้เกิด “สังคมคุณธรรม” ที่ประชากรมีสำนึกพลเมือง และชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถจัดการตนเองได้ บนฐานคุณธรรมและธรรรภิบาล
 

สุริยเดว ทรีปาตี


นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย  ร่วมกับ“ศูนย์คุณธรรม” และ“ภาคีความร่วมมือ” ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา “สังคมคุณธรรม” ที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีรูปธรรม หลากหลายตามบริบทพื้นที่ และการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลให้กับเครือข่าย องค์กร ชุมชนในพื้นที่ และส่งเสริมการพัฒนาระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ใช้เป็นมาตรการส่งเสริม เสริมพลังการทำความดีในสังคม  และการ MOU ครั้งนี้เป็นการบูรณาการแผนงานโครงการ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนในการจัดการตนเองในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม บนฐานคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเป็นการสร้างการสื่อสารสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดกลไกร่วม  เพื่อการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย องค์กรเชิงประเด็นและพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
 

สุเทพ เพชรมาก


ทั้งนี้ ภายใต้เจตนารมณ์ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ที่ผู้คนมีจิตสำนึกพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้บนพื้นฐานด้านความดี ความสามารถและความสุขที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจะมีการพัฒนา “ระบบเครดิตสังคม”(Social Credit) เป็นมาตรการส่งเสริม จูงใจ กระตุ้นให้เกิดการทำความดี ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และจะร่วมมือยกย่อง ชื่นชม “แบบอย่างความดี” ในเครือข่ายทางสังคมภายใต้ภารกิจ ให้เกิดการรับรู้ เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยให้มากขึ้น

 

วิริยะ แต้มแก้ว


ภายใต้บันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสามหน่วยงาน จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันที่จะจัดทำแผนงาน การกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการและแสวงหาความร่วมมือในโอกาสต่างๆ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2570

สุเทพ เพชรมาก

 

รูปภาพ
ศูนย์คุณธรรม