สช. ร่วมเป็นหุ้นส่วนสร้างสังคมคุณธรรม เติมเต็มแผ่นดินไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
1

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ราว ๑๔๐ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมไทย ด้วยกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วม บนประเด็นร่วมที่นำไปสู่การสร้างชุมชนและสังคมที่ดี มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางปัญญา สร้างข้อตกลงหรือธรรมนูญความดี ธรรมนูญความสุขในทุกๆ ระดับ

 

2

 

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เก่ง ดี มีคุณธรรม พลิกโฉมกระบวนการทางสังคม ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) บ่มเพาะจิตใจส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ๒) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณธรรม และ ๓) เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบและกลไกขับเคลื่อนคุณธรรม ซึ่งเรื่องหลักที่ได้หารือกันในวันนี้ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือวัดสถานการณ์คุณธรรมของคนไทย (ดัชนีชี้วัดคุณธรรม + ทุนชีวิต) ครบทุกกลุ่มอายุ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 

3

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายทั้ง ๖ กลุ่มองค์กร ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจ เครือข่ายทางศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม จะร่วมกันจัด “สมัชชาคุณธรรม” ในปี ๒๕๖๘ ให้เป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยง รวมพลังหน่วยงาน องค์กรทางสังคมในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม นำสู่การปฏิบัติ รวมถึงผลักดันนโยบาย วาระด้านคุณธรรมในระดับต่างๆ  ในธีม “สร้างระบบนิเวศคุณธรรม” เต็มแผ่นดินไทย

 

4

 

รูปภาพ