สช.ผลึกภาคีเครือข่ายยกร่าง “แผนยุทธศาสตร์การนวดไทย” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สช.ผลึกภาคีเครือข่ายยกร่าง “แผนยุทธศาสตร์การนวดไทย” สังคายนาความรู้เป็นระบบครั้งแรกของประเทศ มุ่งเน้นสร้างมาตรฐาน เพิ่มรายได้ เผยแพร่ภูมิปัญญา
 
   นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้อำนาจของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การนวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก พ.ศ.2556-2559 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นใน 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1. การนวดไทยมีคุณภาพมาตรฐาน 2.การนวดไทยสามารถพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างสุขและสร้างรายได้ 3. อัตลักษณ์นวดไทยได้รับการยอมรับทั่วโลก
 
   นายวิสุทธิกล่าวว่า การนวดไทยถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาติ มีการจารึกและบันทึกในเอกสารโบราณโดยสืบทอดและใช้มายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี ในปัจจุบัน เกิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งพบปัญหาหลายด้าน ทั้งการขาดความตระหนักรู้ว่าอะไรคือภูมิปัญญาดั้งเดิมการนวดไทยที่เป็นมรดกแห่งชาติ คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการอบรมและการศึกษาวิชาชีพการนวดไทย การขาดมาตรฐานของการบริการการนวดไทย ขาดกลไกการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านนี้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ฐานข้อมูลการนวดไทยกระจัดกระจาย ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาที่จะต้องเร่งรัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้โดยเร็ว
 
   พญ.อัญชลี ไชยสัจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมถึงภาคประชาชน เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ที่คณะทำงานวิชาการได้ยกร่างขึ้น ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2555 ในงานมหกรรมสมุนไทยแห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ต่อไป
 
   “การประชุมในวันนั้นเป็นไปด้วยดี ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับหลักการใหญ่ของแผนยุทธศาสตร์ เพียงแต่อาจมีการปรับแต่งถ้อยคำเพียงเล็กน้อย”
 
   พญ.อัญชลี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการทำงานเรื่องการนวดแผนไทยไม่มีแผนยุทธศาสตร์ สธ.เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำ จึงได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาทำแผน โดยภายหลังจากการนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นเพื่อขอฉันทามติในวันที่ 6 ก.ย.แล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบและบังคับใช้ต่อไป “จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์การนวดไทยให้มีคุณค่า และยังไม่มีการส่งเสริมการตลาดการนวดไทยให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นการรับรองมาตรฐานการบริการครบวงจรและการบริการและใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยแท้ๆ จึงประเด็นท้าทายต่อการพัฒนานวดไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดต่างประเทศ” พญ.อัญชลี กล่าว
 
   สำหรับภาคีที่เข้าร่วมจัดทำแผน อาทิ สธ. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ