เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลร่วมลงนามหนุนสิทธิไม่ยื้อตาย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     14 กันยายน 2554 ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล (ที่ 2จากซ้าย) ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ประธาน(ก่อตั้ง)เครือข่ายคณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย (ที่5 จากซ้าย) น.ส.พรรณทิพา แก้วมาตย์ ประธาน ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 1 จากซ้าย)และ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (กลาง) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 14 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ