สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือทำนโยบายสาธารณะ กำหนดอนาคตของตัวเอง

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน สถานการณ์อุทกภัยอันเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางตอนบนได้ผ่านไปแล้ว แต่จากข้อมูลของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่อ้างอิงคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเกิดพายุอีก 1-2 ลูก และอาจสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง จึงอยากให้พี่น้องภาคีเครือข่ายในพื้นที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ความสำเร็จขององค์กร 2563

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
8เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
56เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
29จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1030ฉบับ
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
5เรื่อง