‘นพ.ศุภกิจ’นำทีม คจ.สช.ชุดใหม่ ยกระดับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ถือว่าได้เป็นครั้งแรก...สำหรับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ คจ.สช.ชุดใหม่ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกันอย่างคึกคัก เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
 
   โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ในฐานะประธาน คจ.สช.คนล่าสุด พร้อมด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการทั้งจาก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 
   นพ.ศุภกิจ เริ่มต้นด้วยการเล่าถึง กระบวนการและความสำคัญของ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอดช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เพื่อปูพื้นให้กรรมการ คจ.สช.บางส่วน ได้เข้าถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ คจ.สช. ที่จะมีขึ้นในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว
 
   “รูปแบบหรือแนวทางในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้ออ่อน หลายคนอาจมองว่าแข็งไป เป็นแบบฝรั่งมากไป ก็ถือเป็นจุดที่เราต้องช่วยกันแก้ไข”
 
   คจ.สช. รับทราบรายงานประเมินผล การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ที่ผ่านมา จากทีมนักวิชาการ นำโดย รศ.ลือชัย สีเงินยวง ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาระเบียบวาระ เชิงรับ-เชิงรุก รูปแบบการจัดประชุม กลุ่มเครือข่าย และการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับการทำงานอย่างมาก
 
   นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ในการปรับปรุงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ ได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ไปเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเลอเบลแอร์ ชั้น ๑ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กทม. ซึ่งต่อมาได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนรูปแบบและกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙
 
   ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ การพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ มี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธาน กลุ่มที่ ๒ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย มี นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นประธาน กลุ่มที่ ๓ การประสานภาคียุทธศาสตร์ ภาคีพื้นที่ และภาคีประเด็น มี นางปรีดา คงแป้น เป็นประธาน กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มี นางภารณี สวัสดิรักษ์ เป็นประธาน และกลุ่มที่ ๕ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายสาธารณะอื่นๆ มีนพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ เป็นประธาน
 
   โดยประธานแต่ละกลุ่มย่อย ได้มารายงานผลการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ คจ.สช.ด้วย โดย นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการ เพื่อผลักดันแนวทางเหล่านี้ต่อไปตลอดทั้งปี ขณะที่ คจ.สช.ชุดใหญ่ จะมีการประชุมกันแบบเดือนเว้นเดือน ยกเว้นมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขออนุมัติก็จะมีการประสานคณะกรรมการต่อไป
 
   “ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ทาง สช. จะมียกร่างหลักเกณฑ์การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมาให้ คจ.สช.ร่วมกันพิจารณา นำไปสู่การประชุมในรูปแบบใหม่ของเรา ”
 
   ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ที่ปรึกษา คจ.สช. เสนอว่า อยากเห็นกระบวนการ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ ได้นำแนวคิด ประชารัฐ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการใหญ่ของประเทศ มาผสมผสานเข้ามาด้วย
 
   “ขณะนี้ไม่ใช่ยุคของการต่อสู้ แต่เป็นการร่วมกันพัฒนา ซึ่งแนวทางประชารัฐ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมาก และถือว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรเอาทุกจุดมาร่วมกัน”
 
   ด้าน อ.เจษฎา มิ่งสมร ที่ปรึกษา คจ.สช. กล่าวว่า ในการพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่าย ตอนนี้ถือว่าสมาชิกกลุ่ม MA ในหลายจังหวัด เริ่มเติบโต เรียนรู้ สู่คุณภาพมากขึ้น แต่หลายจังหวัดยังต้องอาศัยเวลา ในการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ทำให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมติร่วมกัน
 
   “นโยบายสาธารณะที่ผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมา เพราะไม่มีฐานความรู้ในการตัดสินใจ ถ้าทุกคนปรับกระบวนการทำงาน ให้เข้ากับฐานความรู้ ก็จะดีกว่านี้ จะไม่ต้องโทษกันไปกันมา และเมื่อเราสะสมคุณภาพมากพอ จะทำให้วันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้น”
 
   ถือได้กว่าการประชุม คจ.สช.ชุดใหม่ ครั้งแรกของปีนี้ ได้ข้อเสนอและมีข้อสรุป ที่เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ขับเคลื่อนเพื่อ ยกระดับ การทำงานต่อไป โดย นพ.ศุภกิจ นัดประชุม คจ.สช.ครั้งต่อไป ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ