ครั้งที่ 9 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เปิดพื้นที่เสนอวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการฯ ดีเดย์ ๒๐ กันยายนนี้

   กว่าจะพัฒนาเป็น “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ ปลายปีนี้ คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะทำงานแต่ละประเด็น ต้องใช้เวลาศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ สังเคราะห์ข้อมูล กลั่นกรองความถูกต้อง ระดมสมอง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระเบียบวาระเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
 
   ล่าสุดมี การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ระหว่างประธาน-เลขานุการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นและคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

‘นพ.ศุภกิจ’นำทีม คจ.สช.ชุดใหม่ ยกระดับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9

   ถือว่าได้เป็นครั้งแรก...สำหรับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ คจ.สช.ชุดใหม่ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกันอย่างคึกคัก เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
 
   โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ในฐานะประธาน คจ.สช.คนล่าสุด พร้อมด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการทั้งจาก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 

Subscribe to ครั้งที่ 9