ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางการขับเคลื่อนมติ

    การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เปิด โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้ ปัญญาเป็นฐาน ทำให้เกิดเป็นข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการ ยอมรับร่วมกันระหว่างภาคี เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

    สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นพื้นที่ของการระบุเป้าหมาย หาแนวทาง และ วิธีการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสรุปรับฟังข้อคิดเห็นก่อน ผลักดันเป็นข้อเสนอนโยบายออกสู่สังคม โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและประเทศชาติให้ก้าวสู่จุดที่เรียกว่าได้รับการพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง

    การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือกระบวนการที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวของกับการแพทย์และสาธารณสุข และอนุกรรมการขับเคลื่อนและ ติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ เป็นกลไก สนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อนมติ โดยได ้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารการขับเคลื่อนมติ