เกาะล้าน ชวนคุย... | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากผลการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพเกาะล้าน” ที่ได้มีเวที “สมัชชาสุขภาพเกาะล้าน ครั้งที่ 1” และประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” กติกาที่เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิต-สุขภาวะ ของเกาะล้านไปเมื่อ วันที่ 6 ก.ย. 2566 นั้น

ครั้งนี้ สช.โดย #ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง นำทีมลงพื้นที่ไปจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้านกับคณะขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนฯ มาร่วมหารือการขับเคลื่อนต่อเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้ชาวเกาะล้านนั้น น่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้าง โดยมีการทำกระบวนการ workshop ปลุกพลังประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา สมอง ใจ มือ ขา) แอดมินนำสรุป workshopพลังประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีฝากครับ
 

สุเทพ เพชรมาก


👀ตา : เห็นอะไร

• เห็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การระดมความคิด และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาเกาะล้าน

• คนรอบตัวกล้าแสดงความคิดเห็น และคนภายนอกให้ความสนใจในเกาะล้าน ได้มีการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

• การมีธรรมนูญสุขภาพ ทำให้สุขภาพ กาย ใจ ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• สิ่งแวดล้อมของเกาะล้านมีความเสื่อมโทรม ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ

• เห็นธรรมชาติและความสวยงามของเกาะล้าน
 

อภิชาติ รอดสม


🙋สมอง : คิดอย่างไร

• คนเกาะล้านร่วมกันคิด และช่วยกันพัฒนา

• การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนเข้ามาท่องเที่ยวเกาะล้าน

• อยากให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้

• ต้องการให้คนที่เข้ามาลงทุนในเกาะล้าน เข้ามามีส่วนร่วมกกับชุมชนให้มากขึ้น

• การมีธรรมนูญที่มาจากความคิดของคนในพื้นที่ จะง่ายต่อการนำไปปฏิบัติของคนในพื้นที่เอง

• จะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนเป็นที่รักของนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนเกาะล้าน
 

เกาะล้าน


💙ใจ : รู้สึกอย่างไร

• ต้องเปิดใจรับคนที่มีความเห็นต่างเข้ามามีส่วนร่วมคิด และพัฒนาร่วมกัน

• สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ต้องทำต่อไป และสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ต้องมีการปรับปรุง

• เกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ต้องมีการเปิดใจรับสิ่งใหม่เข้ามา และมีการอนุรักษ์สิ่งเก่าเอาไว้ด้วย
 

เตชิต ชาวบางพรหม


🤝มือ : ลงมือทำอย่างไร

• ได้มีการสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนบนเกาะล้าน เพราะเด็กมีความคิดว่าตนเองแตกต่างจากเด็กบนฝั่ง สอนให้เด็กเรียนรู้ และมีการให้กำลังใจเด็ก

• ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างพัฒนาเกาะล้านให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และทำตามใจ สมอง

• ศูนย์การแพทย์เกาะล้าน ต้องมีการขับเคลื่อนการกู้ชีพทั้งทางบก ทางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย

• การจัดการกับสุนัขจรจัด จัดพื้นที่เพื่อให้สุนัขจรจัดมีที่อยู่อาศัยร่วมกัน

• เริ่มจากผู้นำต้องสื่อสารให้คนในเกาะล้านเข้าใจในเป้าหมายของธรรมนูญชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน

• เริ่มตนที่ตนเอง และครอบครัว เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การทำจิตอาสา

• อยากให้ทุกคนร่วมมือกัน และรณรงค์ให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจัด โปรแกรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่

• ดูแลคนรอบข้าง และใส่ใจสุขภาพคนรอบข้าง เช่น เรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย
 

เกาะล้าน


🚶‍♂️ขา : ก้าวเดินไปอย่างไร

• การนำตัวเองออกไปเรียนรู้ธรรมนูญของพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำมาปรับกับพื้นที่เกาะล้าน และร่วมมือกันทำเกาะล้านให้น่าอยู่

• การเริ่มทำเรื่องง่ายๆ ให้สำเร็จก่อน เรื่องไหนสามารถทำได้ ทำก่อน ไม่ต้องรอให้คนอื่นทำ และสุดท้ายจะสามารถบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

• การไปดูความเจริญที่อื่น และนำกลับมาพัฒนาเกาะล้าน

• การจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง

อย่างไรมาร่วมกันติดตามการขับเคลื่อนงาน #ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน ต่อร่วมกันนะครับ
 

สุเทพ เพชรมาก

 

เกาะล้าน

 

เกาะล้าน

 

เกาะล้าน

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพเกาะล้าน