18 จังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัดภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี สู่การ อยู่ดี มีสุข โดยพลังชุมชนเข้มแข็งภาคเหนือ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
1

23 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี สู่การ อยู่ดี มีสุข โดยพลังชุมชนเข้มแข็งภาคเหนือ”

เพื่อทบทวนสถานการณ์ต้นทุนการทำงานผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาระดับพื้นที่ ได้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (สำนักงานพื้นที่), ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 18 จังหวัด และกขป.เขตพื้นที่ 1– 3 เข้าร่วม พร้อมด้วย กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เขต 1-3 โดย พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร.ลำพูน กล่าวโอวาส และเปิดงาน และนายนพพร นิลณรงค์ ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยหริภุญชัย ต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน

2

 

นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวทักทาย และแลกเปลี่ยนสานพลังความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ที่ร่วมบูรณาการทั้งงาน ทรัพยากร คนทำงาน การทำนโยบายให้ให้มีชีวิต และมีข้อมูลรองรับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมถึง นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญในระดับพื้นที่ที่ต้องรู้และเข้าใจในทุกมิติ

จากนั้น สมัชชาภาคเหนือ ระดมความคิดเห็นซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนทั้งกลไกการทำงาน กระบวนการขับเคลื่อน และทิศทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับกลไกและภาคีต่างๆ เชื่อมร้อยสุขภาวะสังคมระดับภาค อีกทั้งมีการสำรวจสถานการณ์ต้นทุนและแลกเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

วันที่สอง “ความท้าทายการใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 กับสังคมยุคใหม่ โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา” ได้แนวคิดที่สำคัญ คือ บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ระบบคิด ทัศนคติ และการทำงานหลายอย่างยังล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ สุขภาพต้องอยู่ในทุกนโยบาย (Health in All Policies) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพ ใช้เครื่องมือต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลจริง อย่ายึดติดรูปแบบเดิม กล้าคิดใหม่ ทำใหม่ ทำงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาวะลดช่องว่างและเชื่อมประสานการทำงาน สร้างกลไกทุกภาคส่วนและจุดประกายให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะ

นอกจากนี้ ยังฝากแนวคิดสำคัญ 4 ข้อ 1. ทวนน้ำ: คิดทวนน้ำ ทำทวนน้ำ อย่าทำซ้ำๆเดิมๆ อย่าติดบุญเก่า จะช่วยสร้างนวัตกรรมและทางออกใหม่ๆ ให้กับปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึก 2. ข้ามพวก: อย่าทำงานกับแต่คนกลุ่มเดิมๆ ใช้ชุมชนและพื้นที่เป็นฐาน 3. Current: ต้องเป็นปัจจุบัน ทันสถานการณ์ ทันสมัย และ4. ทำให้เป็นรูปธรรม: อย่าพอใจแค่คำพูดและแนวคิดต้องลงมือปฏิบัติจริง จนเห็นผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้

3

 

เวทีเสวนา Policy Forum “แลอนาคต สถานการณ์และทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการอยู่ดี มีสุข โดยพลังชุมชนเข้มแข็งภาคเหนือ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอการทำงานร่วมและการหนุนเสริมการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัด นำเข้าข้อมูล ข้อมูลสถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้มที่ส่งผลต่อสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายทรงพล ตุละทา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากนั้น Policy Forum มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายสุวิทย์ สมบัติ รองประธาน กขป. เขตพื้นที่ 1, นายสำรวย ผัดผล คสช. เขตพื้นที่ 1, ดร.วิสุทธิ บุญญะโสภิต คสช. เขตพื้นที่ 3 ,นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร, พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุลนวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่/กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโพธิยาลัย และตอกย้ำการทำงานร่วมของ ตระกูล ส. และพอช. สปสช. สสส. สช. สธ และพอช. ที่พร้อมช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความร่วมมือที่จะดำเนินการโอกาสต่อไป ดำเนินรายการโดย นางสาวศิริพร ปัญญาเสน สมัชชาจังหวัดลำปาง

รูปภาพ