คจ.สช. ประกาศ 2 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คจ.สช. ประกาศ ๒ ประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ หวังปลุกกระแสสังคมตื่นตัวปรับพฤติกรรมป้องกันโรค NCDs และพัฒนาพื้นที่สาธารณะสอดรับมติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พร้อมเคาะศูนย์ประชุมวายุภักษ์เป็นสถานที่จัดงานสมัชชาสุขภาพฯ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑
 
   เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อกำหนดธีมงานและระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงสถานที่จัดงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
   นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเลือก ๒ ประเด็นที่ภาคีเครือข่ายนำเสนอจากทั้งหมด ๖๕ ประเด็นเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๑.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ ๒.การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง โดยจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อวาระเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความกระชับและสามารถนำไปสื่อสารต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   การได้มาซึ่ง ๒ ระเบียบวาระข้างต้น เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้หลักเกณฑ์การกลั่นกรองคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายเสนอเป็นระเบียบวาระ (QHPP1) ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ๑.มีความสำคัญ ซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นที่สนใจของสาธารณะ ๒.มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะโดยตรง และ ๓.มีความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
 
   โดยประเด็น ‘ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)’ มีความสำคัญเนื่องจากกลุ่มโรคนี้ยังเป็นปัญหาวิกฤตสุขภาวะที่ทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะ ๔ โรคหลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรค NCDs ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น แม้จะมีข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากมายในเรื่องโรค NCDs แต่ยังไม่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมของคนไทยเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องนำมาขับเคลื่อนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
 
   ในส่วนประเด็น ‘การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง’ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยคำนึงถึงทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เฉพาะการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สันทนาการเท่านั้น แต่หมายรวมทุกมิติ อาทิ พื้นที่เพื่อการดูแลฐานทรัพยากร พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่สาธารณะยังขาดการมองภาพรวม ขาดการมีส่วนร่วม และบูรณาการการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
   นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ประเด็นหลักที่ต้องทำให้ได้ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริง เพราะหลายพื้นที่จัดทำโครงการใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่ถูกนำไปใช้ เช่น ที่จังหวัดขอนแก่นจัดจักรยานสาธารณะให้คนใช้ฟรี รวมถึงจัดบริการรถสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนลดการนำรถส่วนตัวเข้าเขตเมือง แต่ไม่มีคนมาใช้บริการ เป็นต้น
 
   นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการกำหนดธีมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยกรรมการ คจ.สช. ต่างนำเสนอธีมงานที่เป็นประโยชน์ อาทิ ร่วมสร้าง ร่วมปฏิรูป สุขภาวะ สังคมไทย : รอบรู้ในยุคดิจิทัล, ปฏิรูปความรอบรู้สุขภาวะของคนไทย, ผนึกกำลังสร้างสังคมสุขภาวะ, สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ เป็นต้น โดยจะมีการสรุปธีมงานที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิรูปประเทศและสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงง่ายต่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อประชาชน
 
   สำหรับการคัดเลือกสถานที่จัดประชุม ที่ประชุม คจ.สช. มีมติคัดเลือกศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ