สช. ร่วมกับ คณะอนุวิชาการ คจสพ. และเมืองพัทยา ร่วมถอดบทเรียนการจัดและแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ณ ห้องประชุม Aqua โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์อภิชาต รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์สุขภาวะเขตเมือง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการวิชาฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง สช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

สุเทพ เพชรมาก


เริ่มต้นจาก นายภานุวัฒน์ เดชานุภานนท์ นักวิชาการ ศสม.สช. ได้นำเสนอผลการจัดงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย Timeline กว่าจะมาเป็นสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 
และผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการประชุม
 

สุเทพ เพชรมาก


จากนั้นเป็นกระบวนการทบทวนบทเรียน และพัฒนาข้อเสนอสู่การขับเคลื่อน โดยดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมปัญหาและวิธีการแก้ไข เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาในการทำงาน วางแผนแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 และเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.) ต่อไป
 

สุเทพ เพชรมาก


สุดท้าย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและร่วมเติมเต็มการทำงานในพื้นที่ และยืนยันที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เมืองพัทยา สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนในเมืองพัทยาต่อไป
 

พัทยา

 

สมัชชาพัทยา

 

สมัชชาสุขภาพ

 

สมัชชาสุขภาพ

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

อภิชาติ รอดสม

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา