คุยกับเลขาฯ

   แม้ผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ต้น จนกระทั่งเมื่อมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)และมีเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วถึง 7 ครั้ง ก็แทบไม่เคยได้เข้ามาร่วมกระบวนการพิจารณามติสมัชชากับเขาเลยสักหน      สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8/2558 จึงนับเป็นครั้งแรกที่ได้ผมมีโอกาส...
11/02/2019

สื่อสิ่งพิมพ์ (Flipping ebook)

จดหมายข่าวสานพลังเดือน กุมภาพันธ์
จดหมายข่าวสานพลังเดือน มกราคม
จดหมายข่าวสานพลังเดือน ธันวาคม