ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีพันธกิจ “สานพลังความรู้  นโยบาย  และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา” และวิสัยทัศน์  “ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom: 4PW )” 
       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ศข.) มีเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ รวมทั้งประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้นำข้อมูลข่าวสารไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยร่วมกัน

สื่อสิ่งพิมพ์

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 2
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550