ประกาศ ยกเลิกเปรียบเทียบราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกเปรียบเทียบราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล “ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 21/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นควรยกเลิกการเปรียบเทียบราคาครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว