ประกาศยกเลิก จ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เสนอราคาไม่ถึงสามรายทำให้ไม่เกิดความแข่งขันราคาเป็นธรรม และจ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงเห็นควรยกเลิกการเปรียบเทียบราคาครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว