ประกาศยกเลิกเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ประกาศ ยกเลิกเปรียบเทียบราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกเปรียบเทียบราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล “ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 21/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นควรยกเลิกการเปรียบเทียบราคาครั้งนี้

ประกาศ ยกเลิกเปรียบเทียบราคา จัดจ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกเปรียบเทียบราคา จัดจ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 18/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นควรยกเลิกการเปรียบเทียบราคาครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศยกเลิก จ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เสนอราคาไม่ถึงสามรายทำให้ไม่เกิดความแข่งขันราคาเป็นธรรม และจ้างการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศยกเลิก จัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวทำให้ไม่เกิดความแข่งขันราคาเป็นธรรม และการจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงเห็นควรยกเลิกการเปรียบเทียบราคาครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Subscribe to ประกาศยกเลิกเปรียบเทียบราคา