TOR และราคากลาง ของงานจ้างการประเมินผลการดำเนินงานคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ โดยวิธีตกลงราคา 07/06/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจ้างการประเมินผลการดำเนินงานคณะกรรมการสุขภาพคนพิการโดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ