TOR และราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา 27/07/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ