การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ ๙ กรณีภาคอีสาน จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.) ทีมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสานและภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายนักวิชาการ (HIA Consortium) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องหรือกลไกของแต่ละกรณีสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาศักยภาพของชุมชนได้ และพัฒนาทางเลือกให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะของชุมชนต่อไป และมุ่งหวังให้เกิดกลไกกระบวนการสนับสนุนการพัฒนา HIA ที่เชื่อมโยงกันของ HIA Commission, Consortium และผู้เกี่ยวข้องหรือกลไกการทำงานในแต่ละกรณี เริ่มด้วยการบอกเล่านโยบายและทิศทางการสนับสนุนการทำงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของ สช. แล้วนำเข้ากระบวนการโดย ทำความเข้าใจและเรียนรู้ในหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉ.๒ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ศึกษาโจทย์การเรียนรู้ในพื้นที่ จากนั้นลงศึกษาพื้นที่จริงของกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานน้ำตาล อ.กุสุมาลย์ และกรณีเหมืองแร่โพแทซ อ.วานรนิวาส และได้แลกเปลี่ยนจากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาอย่างเข้มข้น ซึ่งนำโดย อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร กลับมาออกแบบการดำเนินงานพื้นที่ตนเองและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ท้ายสุดแต่ละพื้นที่ได้วางแผนปฏิบัติการดำเนินงานในพื้นที่ตนเองและประสานการทำงานกับทีม สช. อย่างใกล้ชิดต่อไป
 

สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9055

รูปภาพ