เสริมพลัง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของ CHIA-ภาคกลาง 18-19 พฤษภาคม 2560 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ของ๗ กรณีของภาคกลาง กับคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) นำโดยดร.เดชรัต สุขกำเนิด อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร บนความร่วมมือของสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.) ทีมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง (ศก.) น้องๆ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (ศ.กทม.) และภาคีเครือข่ายนักวิชาการ (HIA Consortium) จากทั้งกรมควบคุมมลพิษ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนางานการประเมินผลกระทบโดยชุมชน (CHIA)
 
   โดยได้รับเกียรติและการต้อนรับอย่างดียิ่งจากทีมประชาสังคม “ชมรม เรารักแม่น้ำท่าจีน นครปฐม” ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ทั้งอดีตนายกอบต.บางระกำ นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ อาจารย์ประเชิญ คนเทศ คุณชุติมา น้อยนารถ ที่ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการน้ำของกรมชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ตามแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2555 ในพื้นที่ทุ่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ไปจนถึงการช่วยเหลือกันในการกู้วิกฤติอุทกภัยเกาะทรงคะนอง เพื่อรักษาส้มโอสายพันธุ์ดีที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมและของประเทศ
 
   ๗ กรณี CHIA ของภาคกลาง
 
   ๑.โรงไฟฟ้าขยะ ต.บ้านธาตุ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี
   ๒. โรงไฟฟ้าขยะ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
   ๓. โรงงานกำจัดขยะ ต.บ้านน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
   ๔. การจัดการน้ำ คลองพระสทึง จ.สระแก้ว
   ๕. โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สุพรรณบุรี
   ๖. การดูแลเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
   ๗. การป้องกันน้ำและการเฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม
 

สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9055

รูปภาพ