‘ภูฏาน’ นำทีมศึกษา HIA ประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.วิพุธ พูลเจริญ และ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ประธานและรองประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) ให้การต้อนรับ Dr.Ugen Dophu ปลัดกระทรวงสุขภาพ ราชอาณาจักรภูฎาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเศรษฐกิจ คณะกรรมการความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness Commission) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (the National Environment Commission) ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies) ผ่านเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ในการพัฒนาทั้งระดับนโยบาย ระดับแผนงานและระดับโครงการผ่านกรณีตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อนำแนวคิด หลักการและบทเรียนจากกรณีตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้สู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในราชอาณาจักรภูฎานต่อไป
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ