Page 8 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 8

โควิด-19 ท�ำให้เรำมองเห็นข้อเท็จจริงประกำรหนึ่งว่ำ
            ชุมชนเมือง-ระบบสุขภำพเขตเมือง ก�ำลังต้องกำรกำร
            ปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งประเด็นนี้มีกำรขับเคลื่อนงำนมำ
            โดยตลอดตั้งแต่อดีต
             เมื่อปีด๒๕๕๘ดในงำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
            ครั้งที่ ๘ สมำชิกสมัชชำฯ ได้ให้ฉันทมติในระเบีบบวำระ
            “ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการ
            สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” จนกลำยเป็นมติสมัชชำสุขภำพ
            แห่งชำติ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กำรรับรอง
             มติดังกล่ำว มุ่งเน้นไปที่กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำร
            กระจำยอ�ำนำจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
            มำกไปกว่ำกำรผูกขำดจำกส่วนกลำงเพียงอย่ำงเดียว
            พร้อมกันนี้ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ 1 ชุด
            ท�ำหน้ำที่จัดท�ำ “ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ
            เขตเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐)” เพื่อใช้เป็นกรอบ
            กำรพัฒนำระบบสุขภำพเขตเมือง
             ทว่ำ ด้วยจ�ำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รำยใหม่
            ที่ทะลุ ๗,๐๐๐ รำยต่อวัน และมีแนวโน้มจะถึงหลักหมื่น
            คนในไม่ช้ำ ตลอดจนกำรเกิดคลัสเตอร์กำรระบำดที่มี
    ๖                                                                                                 ๗
            ควำมจ�ำเพำะ เช่น ชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้ำง ฯลฯ
            ประกอบกับสถำนกำรณ์เตียงผู้ป่วยสีเหลือง-แดง ไอซียู
            ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร จนต้องมีกำรผ่องถ่ำยผู้ป่วย
            บำงส่วนออกสู่ชนบท-ภูมิล�ำเนำ
             นิตยสารสานพลังฉบับเดือนกรกฎาคม จึงขอใช้
            พื้นที่แห่งนี้ชักชวนท่ำนผู้อ่ำนกลับมำทบทวนและ
            แสวงหำทำงออกร่วมกัน เพื่อออกแบบ-จัดท�ำข้อเสนอ
            ปฏิรูประบบสุขภำพเขตเมือง ควบคู่ไปกับกำรจัดท�ำ
            มำตรกำรรับมือกำรระบำดเฉพำะหน้ำ

            ‘เขตเมือง’
            กับการพัฒนาที่แยกส่วน

             เอกสำรหลักของมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ มติ ๘.๓
            ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการ
            สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ได้ฉำยภำพสถำนกำรณ์ระบบ
            สุขภำพเขตเมืองและ กทม. ไว้อย่ำงเป็นระบบ
             “กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำระบบ
            บริกำรสุขภำพเขตเมือง และกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมี
            ส่วนร่วม มีข้อจ�ำกัดจำกเหตุหลำยประกำร เช่น

    ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔                                                                           ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13